Jdi na obsah Jdi na menu
 


Najpouzivanejsie skratky v Counter Striku:


1337 alebo leet1337 alebo leet - názov pre elitu, vysokopostavených hráèov a clany
A - miesto, kde sa pokladá bomba, ktoré je väè�inou ïalej od �tartovného bodu CTèiek
ACL - assistant of clan leader - zástupca vedúceho klanu
adept - uchádzaè o èlenstvo v nejakom clane
AI = UI - artifcial intellingence = umelá inteligencia - to, èo väè�inou chýba botom
AS - assasination - zavra�dit dôle�itú osobu (VIP) - scenár CS
B - miesto, kde sa pokladá bomba, ktoré je väè�inou bli��ie od �tartovného bodu CTèiek
BH - bunny hopping - �peciálny skákavý pohyb, pri ktorom sa pohybuje� rýchlej�ie. Vo verzii CS 1.3 u� nefunguje
bombovisko - miesto, kde sa má polo�i� bomba
bot - "náhrada" ozajstných hráèov, vyznaèujú se takmer nulovou inteligenciou.
CD key - èíslo, ktoré väè�inou potrebuje� pre spustenie hry. Pokia¾ má� originál HL, nemal by si s ním ma� problémy
CHS - cheat spy - èeský projekt na h¾adanie cheaterov
cheater - èlovek pou�ívajúci cheaty, aby dosiahol lep�í výsledok. Svojim jednaním kazí hru ostatním a je to lama
CL - clan leader - vedoucí klanu, vydává dôle�ité rozhodnutia týkajúce sa clanu, nemusí by� nutne v ka�dom clane - máme predsa demokraciu
CO - charges only - systém, podle kterého se hrají CW, kdy se body poèítají pouze útoèící stranì
CS - Counter-Strike - toto je snáï ka�dému jasné, oi. tie� scenár CS mapy s rukojemníkmi
CS:CZ - Counter-Strike : Condition Zero - Pripravovaná verzia Counter-Striku, obsahujúca aj hru pre jedného hráèa
CT - counter-terrorist - protiterorista, policajt, jedna zo strán v Counter-Striku
CW - clan war - slovensky vojna clanov, súboj dvoch clanov
DE - defuse - scenár CS máp, oi. tie� znamená zbraò z CS Desert Eagle
death - smr� - proste keï umriete (niekto vás zabije), tak nastane smrt
efficiency - "schopnos�" hráèa, poèíta sa frag / (frag + dead) * 100 (thanx to ~xb|iotix~viRus)
Esmeralda - známy èeský CS server
FL - fight leader - èlovek vedúci tým pri clan ware
FHS - frag hunt server - server, kde nie je �iadna taktika a ka�dý sa sna�í len rýchlo v�etkých pozabíja�
frag - zabitie nepriate¾a, v normálnom svete by to bola vra�da
GL&HF - good luck and have fun - ve¾a ��astia a zábavy (vo vo¾nom preklade)
GM - gamemaster - èlovek starajúci sa o napríklad Counter-Strike na nejakom servery
GZ - gamezone - herný server
HB - hit box - zásahová zóna, napr. ruka, hlava, noha
HL - Half-Life - táto skratka je zrejme tie� ka�dému jasná
HLTV - �peciálna funkcia, s ktorou mô�ete sledova� dianie na servery (sledova� CW)
host - hráè, ktorý je v nejakom clane "na náv�teve"
hostage - rukojemníci - postava s nulovým IQ, ktorú máte v CS scenároch za policajtov dovies� do bezpeèia
HS - headshot - strela do hlavy, vet�inou znamená smr�
HUD - heads up display - to, èo na obrazovke vidíte stále (náboje, radar, èas)
jj - jo jo - znamená súhlas (áno)
kemp, kemping - za�itie sa niekde v mape a èakanie na nepriate¾a. Ustavièní kemperi sú lameri
kua - skratka známej pä� miestnej nadávky, jej význam snáï nie je treba vysvetlova�
lame, lamer - èlovek, ktorý hru nevie alebo hru kazí napr. cheatovaním, spamingom
lag - "sekanie" hry, väè�inou z dôvodu zlej odozvy (pingu)
LAN - local area network - lokálna poèítaèová sie�
leet - alebo 1337 - názov pre elitu, vysokopostavených hráèov a clany
LOL - lot of laugh - z angliètiny, obdoba ná�ho smajlíku :-)
multiplayer - hra pre viac hráèov
newbie - nováèik, zaèiatoèník
nick - prezývka - tvoje meno v hre
PB - punk buster - programík, ktorý má zamedzi� cheatovaniu
packet - paket - súbor nieko¾kých dát, ktoré si medzi sebou vymieòa server a klient
ping - odozva od serveru (za ako dlho odpovie server na vá� podnet) - velmi dôle�ité pre hranie
pls - please - prosím
rádio - vyu�íva sa pre ¾ahkú komunikáciu v hre. Napríklad poviete enemy spotted a va�i spoluhráèi vedia, �e ste niekoho uvideli
rush, rushova� - rýchlo be�a� na dané miesto
scoreboard - tabulka v hre, kde vidíte, ko¾ko máte fragov, smrtí, ping
singleplayer - hra pre jedného hráèa
skill - schopnosti pod¾a ktorých sa posudzuje hráè, napr.: obratnos�, mierenie, atï...
spam, spaming - nevy�iadané písanie správ, v hre potom neustálé opakovánie jednej správy, výnimku tvorí �iados� o zmenu mapy a nahlásenie taktiky. Èlovek ktorý toto robí je lamer
spectator - niekto, kto buï nehraje alebo je màtvy a prelietava ako "duch" mapu
suicide - samovra�da
T - terrorist - terorista, ta hor�ia strana v Counter-Striku
TK - team killer - zabiják svojich spoluhráèov, tie� mu mô�ete hovori� lama (lamer)
UI = AI - umelá inteligencia = artificial intellingence - to, èo väè�inou chýba botom
VIP - very important person - dôle�itá osoba, ktorá hraje v as scenároch hlavnú rolu
voice communication - hlasová komunikácia
WA - war arranger - èlovek, ktorý dohaduje clan wary
xerno - nick jednej lamy, ktorú mô�ete stretnú� hráva� na slovenských a èeských serveroch :) (pridané na po�iadanie)